Z znanjem in usposobljenostjo za večjo konkurenčnost in lepši svet

 

KOMPETENČNI CENTER MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

FOKUSNA PODROČJA

Trajnostna energija

Biomasa in alternativne surovine

Sekundarne surovine

Funkcionalni materiali

Procesi in tehnologije

Krožni poslovni modeli

KOMPETENČNI CENTER

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami, ki delujejo v okviru posameznega področja SRIP. Glavni namen povezovanja je zviševati usposobljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva in pridobivanje novih kompetenc. Bolj usposobljeni zaposleni povišujejo konkurenčnost slovenskih podjetij in slovenskega gospodarstva.
S projektom prispevamo k uresničevanju potreb podjetij na kadrovskem področju. V projektu bomo tako zaposlenim v podjetjih partnerstva KOC Krožno gospodarstvo, z različnimi programi neformalnega usposabljanja smiselno zapolnili vrzeli kompetenc in znanja o krožnem gospodarstvu, upoštevajoč pomen vseživljenjskega učenja.

KAJ JE KROŽNO GOSPODARSTVO?

Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna embalaža, obstoječih materialov in izdelkov. Poudarek je na uporabi energije iz obnovljivih virov, opuščanju uporabe nevarnih kemikalij, zniževanju porabe naravnih virov ter eko oblikovanju izdelkov s ciljem zmanjšati količino odpadkov v smeri ničelne stopnje.
Zasnova izdelkov v krožnem gospodarstvu zagotavlja čim daljše obdobje kroženja izdelkov v rabi, prav tako njihovo kaskadno rabo, pri tem pa ohranjajo dodano vrednost, kolikor dolgo je to mogoče.
Nenehna rast gospodarstva in potrošništvo zmanjšujeta obseg naravnih virov, katerih cene so v porastu. Zato je nujno preoblikovanje gospodarskih sistemov iz linearnih (vzemi – naredi – odvrzi) v krožna. Samo na ta način se lahko odmaknemo od koncepta odpadkov, zagotavljamo čim daljša obdobja uporabe (tudi z možnostjo vzdrževanja, popravljanja, nadgrajevanja in obnove) in trajnostni razvoj.

Sestava in skupni interes partnerstva

27 partnerjev, 6 mikro, 5 malih, 4 srednjih in 12 velikih podjetij. Skupni interes je medpanožno, interdisciplinarno sodelovanje, povezovanje, mreženje, dostop do novih znanj, ‘krožnih’ kompetenc zaposlenih, večja ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega učenja o krožnem gospodarstvu, ki prispeva k razvoju visokotehnoloških izdelkov, storitev, procesov in tehnologij.

Novice

Evropska komisija sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo

Sprejeti akcijski načrt bo eden glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast v Evropi. Načrt skuša z ukrepi za celotni življenjski cikel izdelkov doseči, da bi se z ustrezno zasnovo in proizvodnjo izdelkov uporabljeni viri čim...

Oddan program usposabljanj

V preteklem mesecu smo v projektnem partnerstvu Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu sklad RS, sofinancerju projekta KOC, oddali celovit program usposabljanj za prehod v krožno gospodarstvo. Dokument smo gradili na naslednjih ključnih...

Ustanovno srečanje Programskega sveta KOC – Krožno gospodarstvo

Na ustanovnem srečanju programskega sveta smo predstavniki projektne pisarne predstavili vsebino, namen in cilje projekta ter trajnostni program usposabljanj. Programski svet namreč poleg podjetji iz partnerstva sestavljajo zunanji strokovnjaki, ki prihajajo iz...

Partnerji

Partnerjev

mikro podjetij

malih podjetij

srednja podjetja

velikih podjetij