Sprejeti akcijski načrt bo eden glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast v Evropi.

Načrt skuša z ukrepi za celotni življenjski cikel izdelkov doseči, da bi se z ustrezno zasnovo in proizvodnjo izdelkov uporabljeni viri čim dlje obdržali v gospodarstvu EU. S tem bi gospodarstvo omogočilo okolju prijazno prihodnost, bilo bi konkurenčnejše, obenem pa bi uvajalo nove pravice za potrošnike.

Da bodo trajnostni izdelki postali pravilo v EU, ukrepi med drugim določajo, da bo zasnova izdelkov, danih na trg, morala zagotavljati njihovo daljše trajanje, lažjo ponovno uporabo in recikliranje. Med drugim bo prepovedano uničenje neprodanega nepokvarljivega blaga.

Ukrepi so namenjeni tudi krepitvi vloge potrošnikov, saj bodo ti imeli dostop do zanesljivih informacij o vprašanjih, kot sta popravljivost in trajnost izdelkov, da bi lažje sprejemali okoljsko trajnostne odločitve. Potrošniki bodo lahko uveljavljali tudi „pravico do popravila“.

ospredju bodo sektorji, ki uporabljajo največ virov in kjer so možnosti za krožnost velike; poudarek je na ukrepih usmerjenih v daljšo življenjsko dobo elektronskih izdelkov, večjo trajnost baterij, zmanjšanje prekomerne embalaže, uporabo biološko razgradljive plastike, ponovno uporabo tekstila, trajnostne gradnje in uporabo izdelkov za večkratno uporabo v živilskih storitvah.

Za zagotavljanje manj odpadkov se bodo ukrepi osredotočali na preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo preobrazbo v visokokakovostne sekundarne vire.

Krožno gospodarstvo bo imelo neto pozitivne učinke na rast BDP in ustvarjanje delovnih mest, saj lahko z izvajanjem ambicioznih ukrepov krožnega gospodarstva v Evropi povečamo BDP EU za dodatnih 0,5 % do leta 2030 in ustvarimo približno 700.000 novih delovnih mest.

Prehod na krožno gospodarstvo že poteka, saj so vodilna podjetja, potrošniki in javni organi v Evropi že sprejeli ta model trajnostnosti. Komisija bo ob tesnem sodelovanju s podjetji in deležniki zagotovila, da bo prehod na krožno gospodarstvo prinesel priložnosti za vse in da nihče ne bo zapostavljen.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Informativni pregled: Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo

Celotno sporočilo Evropske komisije je na voljo na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_420