Namen in cilji

 

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Glavni namen projekta je izboljšati ključne kompetence zaposlenih v podjetjih/članih partnerstva in tako zvišati njihovo produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost, rezultat česa bo večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
Namen projekta je izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti, spodbujanje povezovanja, mreženja ter prenosa dobrih praks med podjetji ter ozaveščanje vključenih o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju.

Glavni cilji:
izboljšati ključne kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost, še posebej na področju krožnega gospodarstva,
krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev v partnerstvu o nujnosti pristopa vseživljenjskega učenja za usposabljanje na področju krožnega gospodarstva, ki ima okoljski, ekonomski in družbeni vpliv,
krepiti povezovanje in mreženje partnerstva, spodbujati prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov in zagotavljati trajnost,
s ključnimi kompetencami prispevati h krepitvi večje konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva,
prispevati k prepoznavanju potreb po razvoju specifičnih kompetenc v realnih delovnih okoljih in k samemu razvoju le-teh,
promocija uporabe krožnega gospodarstva znotraj S4, industrije 4.0 ter interdisciplinarnega povezovanja z drugimi področji S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT (IKT podpora).