Namen in cilji

 

Glavni namen projekta je izboljšati ključne kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva ter tako doprinesti k njihovi produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Preko neformalnih oblik usposabljanj bomo krepili notranjo strukturo podjetji, s tem pa tudi izboljšali njihov nastop na trgu ter posledično konkurenčnost slovenskega gospodarstva na ključnem področju S4 – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Glavni cilji:

  • vlaganje v ključne kompetence zaposlenih, ki so neposredno vpeti v poslovne procese relevantne za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo,
  • posredovanje znanj in veščin na kompetencah prihodnosti za povečanje prilagodljivosti in učinkovitosti zaposlenih,
  • krepiti ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev v partnerstvu o pomembnosti vseživljenjskega učenja na področju krožnega gospodarstva z dolgoročnim okoljskim, ekonomskim in družbenim vplivom,
  • povezovati člane partnerstva in spodbujati prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov,
  • dolgoročno prispevati k dvigu konkurečnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva,
  • prispevati k zapolnjevanju vrzeli v kompetencah v realnih delovnih okoljih in k razvoju le-teh.