O projektu

 

Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo

S projektom prispevamo k uresničevanju potreb podjetij pri prehodu v krožno poslovanje preko neformalnega usposabljanja njihovih zaposlenih. Na fokusnih področjih projekta stremimo k zapolnjevanju vrzeli v kompetencah prihodnosti in znanju o krožnem gospodarstvu, upoštevajoč pomen vseživljenjskega učenja.

Poslanstvo

Navdušiti / osvestiti

člane partnerstva uvajanjem krožnih poslovnih modelov in tehnologij

Angažirati

vodstva podjetij, da izkoristijo prednosti krožnega gospodarstva

Povezovati

partnerje, deliti dobre prakse in jih tako pripraviti  za izzive, ki prihajajo

Vplivati z dejanji

tako, da omogočimo podjetjem, da prepoznajo in razvijajo svoj kadrovski potencial

Kompetence za prehod v krožno gospodarstvo

V projektnem partnerstvu smo osredotočeni na 20 prioritetnih kompetenc, ki so vsebinsko neposredno povezana s fokusnimi področji Strateško razvojno – inovacijskega partnerstva Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Izhajajoč iz definicije krožnega gospodarstva pa je namen projekta razvijati: 

 • kompetence, ki omogočajo čim daljše obdobje kroženja izdelkov v rabi,
 • kompetence, ki omogočajo zapiranje snovnih tokov,
 • kompetence, ki zagotavljajo čim višjo učinkovitost produktov in materialov.

 

Fokusna področja

Trajnostna energija

 • energetska izraba odpadnih snovnih tokov (Waste to Energy)
 • optimiranje energetske in snovne učinkovitosti

Biomasa in alternativne surovine

 • trajnostna mobilizacija biomase
 • ligno-celuloze biorafinerije za izolacijo ekstraktivov in polimernih gradnikov biomase
 • biorafinerije alternativnih surovinskih virov za razvoj inovativnih (bio)proizvodov

Sekundarne surovine

 • predelava industrijskih in gradbenih odpadkov
 • predelava bioloških odpadkov v vredne produkte
 • krožno gospodarstvo snovnega toka odpaden električne in elektronske opreme
 • tehnologije čiščenja odpadnih vod in pridobivanje snovi ter energije iz njih, trajnostno gospodarjenje s pitno vodo

Funkcionalni materiali

 • trajnostni kompoziti

 • napredne embalaže/materiali

Procesi in tehnologije

 • bio osnovane zelene kemikalije in materiali
 • postopki pridelave in predelave polimerov
 • biotehnološko proizvedene spojine
 • kontinuirana proizvodnja spojin
 • nova proizvodna oprema z vodenjem

Krožni poslovni modeli

 • trajnostni procesi in mreže
 • razvoj računalniško podprte platforme s ciljem ustvariti okolje za večjo tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitost tehnologij, procesov in podjetij pri doseganju dolgoročnega trajnostnega razvoja v celotnem življenjskem ciklu

Rezultati projekta

 • razvitih 20 ključnih kompetenc na podlagi izvedbe neformalnih usposabljanj v podjetjih partnerstva
 • priprava trajnostnega programa usposabljanj
 • izvedenih 10 skupnih modulov usposabljanj projektne pisarne
 • 85% vključenih z uspešno zaključenimi usposabljanji
 • dvig ravni ozaveščenosti strokovne in širše javnosti o pomenu usposabljanja kadrov na področju krožnega gospodarstva