O projektu

 

Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo

KOMPETENČNI CENTER

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami, ki delujejo v okviru posameznega področja SRIP. Glavni namen povezovanja je zviševati usposobljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva in pridobivanje novih kompetenc. Bolj usposobljeni zaposleni povišujejo konkurenčnost slovenskih podjetij in slovenskega gospodarstva.
S projektom prispevamo k uresničevanju potreb podjetij na kadrovskem področju. V projektu bomo tako zaposlenim v podjetjih partnerstva KOC Krožno gospodarstvo, z različnimi programi neformalnega usposabljanja smiselno zapolnili vrzeli kompetenc in znanja o krožnem gospodarstvu, upoštevajoč pomen vseživljenjskega učenja.

Poslanstvo

Navdušiti / osvestiti

člane partnerstva, da je zadnji čas, da gredo na vlak krožnega gospodarstva

Angažirati

vodstva podjetij, da se nemudoma priključijo vlaku za prehod v mreže krožnega gospodarstva

Povezovati

partnerje, deliti dobre prakse in tako narediti partnerstvo močnejše za izzive, ki prihajajo

Vplivati z dejanji

tako, da omogočimo podjetjem, da razvijajo svoj kadrovski potencial

KAJ JE KROŽNO GOSPODARSTVO?

Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna embalaža, obstoječih materialov in izdelkov. Poudarek je na uporabi energije iz obnovljivih virov, opuščanju uporabe nevarnih kemikalij, zniževanju porabe naravnih virov ter eko oblikovanju izdelkov s ciljem zmanjšati količino odpadkov v smeri ničelne stopnje.
Zasnova izdelkov v krožnem gospodarstvu zagotavlja čim daljše obdobje kroženja izdelkov v rabi, prav tako njihovo kaskadno rabo, pri tem pa ohranjajo dodano vrednost, kolikor dolgo je to mogoče.
Nenehna rast gospodarstva in potrošništvo zmanjšujeta obseg naravnih virov, katerih cene so v porastu. Zato je nujno preoblikovanje gospodarskih sistemov iz linearnih (vzemi – naredi – odvrzi) v krožna. Samo na ta način se lahko odmaknemo od koncepta odpadkov, zagotavljamo čim daljša obdobja uporabe (tudi z možnostjo vzdrževanja, popravljanja, nadgrajevanja in obnove) in trajnostni razvoj.

FOKUSNA PODROČJA

Trajnostna energija

 • energetska izraba odpadnih snovnih tokov (Waste to Energy)
 • optimiranje energetske in snovne učinkovitosti

Biomasa in alternativne surovine

 • trajnostna mobilizacija biomase
 • ligno-celuloze biorafinerije za izolacijo ekstraktivov in polimernih gradnikov biomase
 • biorafinerije alternativnih surovinskih virov za razvoj inovativnih (bio)proizvodov

Sekundarne surovine

 • predelava industrijskih in gradbenih odpadkov
 • predelava bioloških odpadkov v vredne produkte
 • krožno gospodarstvo snovnega toka odpaden električne in elektronske opreme
 • tehnologije čiščenja odpadnih vod in pridobivanje snovi ter energije iz njih, trajnostno gospodarjenje s pitno vodo

Funkcionalni materiali

 • trajnostni kompoziti

 • napredne embalaže/materiali

Procesi in tehnologije

 • bio osnovane zelene kemikalije in materiali
 • postopki pridelave in predelave polimerov
 • biotehnološko proizvedene spojine
 • kontinuirana proizvodnja spojin
 • nova proizvodna oprema z vodenjem

Krožni poslovni modeli

 • trajnostni procesi in mreže
 • razvoj računalniško podprte platforme s ciljem ustvariti okolje za večjo tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitost tehnologij, procesov in podjetij pri doseganju dolgoročnega trajnostnega razvoja v celotnem življenjskem ciklu

Tekom trajanja projekta bo pripravljen nov program usposabljanj za prehod v krožno gospodarstvo. Pripravila ga bo projektna pisarna v sodelovanju s partnerskimi podjetji in zunanjimi izvajalci, ki bodo program tudi izvajali. Program usposabljanj bo namenjen vsem partnerjem partnerstva KOC, pa tudi tistim, ki niso del KOC-a, bi jih pa vsebine usposabljanj zanimale.

 

Progam usposabljanj bo pomemben pripomoček kadrovskemu delavcu in/ali vodji, s konkretnimi izhodišči, na katerih področjih morajo svoje zaposlene usposabljati, da dosežejo boljše poslovne rezultate (konkurenčnost panožnega podjetja), višjo usposobljenost posameznika in s tem višjo zaposljivost. Program usposabljanj bo trajnostno naravnan v smislu, da bo tudi po zaključku sofinanciranja projekta služil kot aktualen in uporaben pripomoček z dolgoročnimi koristmi za vse deležnike projekta.

 

Program je v nastajanju in bo objavljen na tem spletnem mestu takoj, ko bodo vsebine programa pripravljene.