ORGANI PARTNERSTVA

 

Projektni svet je zadolžen za spremljanje projekta in usmerjanje ter odločanje o posameznih zadevah v povezavi s projektom. Sestajal se bo predvidoma enkrat letno, lahko pa tudi bolj pogosto, odvisno od potreb in dinamike projekta.

Programski svet je zadolžen za izdelavo, potrditev, izvajanje in spremljanje izvajanja programa usposabljanja.

Mreža kadrovikov služi kot promotor projekta KOC – Krožno gospodarstvo in širše kompetenčnega centra znotraj podjetij in obenem izvaja aktivnosti za razvoj kadrovskih politik znotraj podjetij, nadgradnjo kompetenc samih kadrovskih delavcev, izmenjavo dobrih praks, pripravo predlogov za druge deležnike glede prilagoditve zakonodaje, politike in nabora aktivnosti potrebam podjetij. Delo mreže bo tako namenjeno krepitvi kadrovske funkcije v podjetjih.