Partnerji

 

GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je prva pravno samostojna regijska zbornica v Sloveniji. S pravno samostojnostjo zbornice smo omogočili večji poudarek na regionalno delovanje in s tem večjo podporo regijskemu gospodarstvu. GZDBK ima podporo najuglednejših gospodarskih družb v regiji. Naši člani so (Vir: Ajpes) v letu 2017 zaposlovali več kot 71 % (17.780) vseh zaposlenih v regiji. Ti so ustvarili več kot 80 % vseh prihodkov regije, več kot 82 % dodane vrednosti in več kot 83 % čistega dobička. Regija je izrazito izvozno usmerjena, na tujih trgih realizira več kot 69 % prihodkov in po kazalnikih na zaposlenega sodi v sam vrh med slovenskimi regijami. Zbornica ima pomembno vlogo tudi v povezovanju države in gospodarstva pri razvojno pomembnih vprašanjih. Zelo dobro sodeluje tudi z drugimi deležniki v regiji in širše in je nasploh  prepoznana kot dober projektni partner. Veliko naporov pa usmerja tudi v projekte, ki dvigujejo raven kompetenc zaposlenih, saj se zaveda, da bodo kompetentni kadri tisti, ki bodo omogočili še uspešnejše poslovanje dolenjskega in belokranjskega gospodarstva v naslednjih desetletjih.

GZDBK se že več kot desetletje ukvarja z organizacijo usposabljanj. Na leto izvedemo več kot 60 izobraževalnih dogodkov, s poudarkom na usposabljanjih in grajenju kompetenc zaposlenih. Usposabljanja, ki jih izvajamo, nadgrajujejo tako mehke kot tudi specifične kompetence. Naše izkušnje na področju usposabljanja ciljnih skupin pa smo skozi leta gradili tudi v različnih projektih.

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
Osnovno poslanstvo ŠGZ je zastopanje interesov gospodarskih subjektov na področju celotne štajerske regije. S prevzemom upravljavske vloge v SRIP – Krožno gospodarstvo je svoje poslanstvo razširila na raven celotne Slovenije s povezovanjem neodvisnih deležnikov na področju krožnega gospodarstva. S kakovostnim in skrbnim delom ustvarja večje možnosti uspešnega delovanja svojih članov in članov SRIP – Krožno gospodarstvo na slovenskem kot tudi na tujih trgih. Je mesto povezovanja prostovoljno povezanih podjetij in deluje s ciljem večjega vpliva na oblikovanje takšnih pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočali hitrejšo rast, razvoj in večjo konkurenčnost. Zbornica je prepoznavna kot odlična izvajalka storitev, kot so poslovno svetovanje, trženje, internacionalizacija, organizacija dogodkov (konferenc, usposabljanj, delavnic) in nudenje tehnične pomoči pri projektih.

ALGEN
Podjetje AlgEn je bilo ustanovljeno leta 2010 in je specializirano za razvoj in integracijo algnih tehnologij. Nudijo svetovanje, projektiranje, inženiring ter tehnično podporo pri razvoju sistemov za pridelavo in komercialno uporabo alg. Glavni usmeritvi podjetja sta razvoj sistemov za gojenje in uporabo visokokakovostne algne biomase za prehransko in nutricevtično uporabo alg ter uporaba algno-bakterijskih združb za obdelavo odpadnih vod z recikliranjem hranil, CO2 in energije, predvsem v povezavi z bioplinom.

BOBIČ YACHT
Podjetje Bobič je bilo ustanovljeno leta 1960 in je tretja generacija družinskega podjetja. Skupaj s 55 zaposlenimi, ki jih predstavljajo visoko usposobljeni in izkušeni mizarji, tehniki in inženirji, izdelujemo vse vrste ekskluzivnega pohištva. Naše delo združuje dolgo tradicijo mizarstva z najnovejšo tehnologijo. Uporabljamo le okolju prijazne materiale najvišje kakovosti. Rezultati našega dela so kakovostno izdelani estetski izdelki, ki nas uvrščajo med vrhunske proizvajalce ekskluzivnih notranjosti. Bobič Yacht Interior uspešno sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, inženirskimi podjetji, ladjedelnicami, hotelskimi verigami in posameznimi kupci. Zanesljiv partner smo pri uresničevanju tudi najzahtevnejših želja.

BOSON
Poslanstvo podjetja je skupaj z naročniki ustvarjati kakovostno življenjsko okolje, ki temelji na vzdržnem gospodarskem razvoju, socialni blaginji in ohranjanju naravnega okolja. Z uporabo sodobnih interdisciplinarnih znanj in tehnologij naročnikom nudijo optimalne rešitve pri sprejemanju odločitev o njihovem razvoju. Privatnim investitorjem, državni in lokalni upravi skupaj s partnerji nudijo celostno podporo v vseh fazah razvojnih, okoljskih, prostorskih, infrastrukturnih in energetskih projektov.

CABLEX PLASTIK
Skupina Cablex je sistemski razvijalec in dobavitelj kabelskih snopov, plastičnih in silikonskih delov ter različnih mehanskih sklopov. S preko 3300 zaposlenimi, dvanajstimi proizvodnimi enotami v različnih predelih Evrope ter novo proizvodno lokacijo na Kitajskem, smo kos globalnim tržnim izzivom. Naši glavni odjemalci so iz področja bele tehnike, avtomobilske industrije in ostale industrije, za katere Cablex Group razvija in izdeluje tehnično najnaprednejše izdelke. Cablex Plastik je del skupine in je specializirano v področje izdelave plastičnih komponent in mehanskih sklopov.

CHEMCOLOR
Zgodovina podjetja in s tem proizvodnjo kemikalij v Sevnici se ga v leto 1980. Prvi kemijski izdelki leta 1980 so bili razmaščevalci za pranje avtomobilskih motorjev. Leta 1982 so začeli s proizvodnjo lazurnih premazov za les – LESOTON, s katerim so oskrbovali lesno industrijo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni. Vlagali so v nadaljnji razvoj in širili tako proizvodni program kot trg. Danes njihov prodajni program obsega čez 100 artiklov, od tega preko 60 lastnih proizvodov. Njihovi trgi so Slovenija, področja bivše Jugoslavije in vzhodno evropske države.

EKTC
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p., ustanovljen 2003, zasebni zavod s statusom mladinskega centra, priznanega s strani Urada Republike Slovenije za mladino in Mestne občine Maribor, v okviru svoje dejavnosti izvaja aktivnosti na področju dela z mladimi, tudi mladimi s posebnimi potrebami, za njihovo večjo kompetenčno in karierno opremljenost, neformalno izobraževanje in za druge vrednote ter vsebine, aktualne za mlade. Prav tako delujemo na področju promocije znanosti in znanja, s poudarkom na naravoslovnih vedah, sodobnih tehnologijah ter izvajanju aktivnosti razvojne, raziskovalne in inovativne dejavnosti. Aktivni smo tudi na področju mednarodnega sodelovanja in medkulturnega dialoga, kulture in umetnosti, muzejske dejavnosti, kulturne in tehniške dediščine, razvoja raziskovalnih vrednot, sodobnih tehnologij, počitniške dejavnosti, gospodarstva ter inovativnega in socialnega podjetništva.

ESOL
Podjetje Esol, d. o. o., se ukvarja z lesno predelovalno dejavnostjo. Osnovna dejavnost podjetja je lesna predelava in sicer razvoj, proizvodnja in prodaja v različnih, med seboj povezanih proizvodnih programih: program dolžinsko in širinsko lepljenih plošč iz masivnega lesa ter polizdelki in deli pohištva iz masivnega lesa, program lesenih masivnih elementov za izdelavo karoserije (poda in zunanjega oboda- lupine) caravan počitniške prikolice in avtodome, program energetika – soproizvodnja elektrike in toplote iz lesne biomase (OVE), program proizvodnje lesnih briketov za kurjavo, proizvodne storitve (tehtanje kamionov, sušenje lesa, graviranje). Vizija podjetja je dolgoročna poslovna rast in razvoj v proizvodnji visoko kvalitetnih masivnih pohištvenih plošč in lesnih polizdelkov – sestavnih delov za počitniške prikolice in avtodome ter koristni predelavi lesnih ostankov za energetske namene. Okoljska osveščenost je pomemben element poslovne strategije podjetja. Za obvladovanje proizvodnega procesa ima pridobljen FSC certifikat.

Helios TBLUS
Helios TBLUS proizvaja široko paleto proizvodov in rešitev v vseh segmentih premazov, za različne industrije, profesionalne uporabnike in končne kupce. Več kot 100 razvojnikov v oddelku za raziskave in razvoj neprestano stremi k vpeljevanju novih proizvodov v skladu s trendi in povpraševanjem na trgu ter zasleduje cilj zmanjšanja porabe virov in energije. Poudarek je na razvoju vodoredčljivih materialov, materialov z visoko vsebnostjo suhe snovi, raznih funkcionalnih premazov ter premazov in polimerov, pri katerih so surovine iz obnovljivih virov.

IOS
IOS je inovativno podjetje. Izvajajo R&R, svetujejo s področja krožnega gospodarstva. Tržijo nove inženirske koncepte na področju recikliranja voda Water4Future/Wate(R)euse, odpadkov, tržijo senzorje na področju kvalitete hrane, okolja (FreshSens), varnosti, osebne zaščite (OptiSens). Raziskujejo in razvijajo širok spekter različnih materialov. So inovativni, specifični, iščejo nove rešitve (out of the box), ki jih tudi realizirajo.

KNOF
Knof je podjetna skupnost za trajnost. Vsak član skupnosti je tudi član društva KNOF. Ob včlanitvi vsak sprejme naših 5 načel: Trajnostni razvoj, Družbena odgovornost, Solidarnost, Vključevanje ranljivih skupin, Soupravljanje.
Iz Skupnosti oziroma društva KNOF so iz potreb članov nastali in še nastajajo programi:
• Inkubator socialne ekonomije Posavje, ki deluje v samostojnem Zavodu KNOF so.p. Krško
• Stikalnik FabLab Krško, ki deluje v samostojni Zadrugi Stikalnik so.p.
• KNOF KNKT Sevnica, aktivnosti za mlade
• Coworking Krško in Sevnica, ki nudi prostor za so-delo podjetnikom in partnerjem
• Evropska solidarna enota Erasmus + programa, ki omogoča prostovoljstvo mladih v tujini (bivši EVS)

KOČEVSKI LES
Kočevski les je območni lesnopredelovalni center, ki ga je Občina Kočevje leta 2015 ustanovila, da bi vzpostavila lesnopredelovalno verigo.

KOMUNALA KOČEVJE
Komunala Kočevje si je zadala za cilj uspešno, kakovostno, zanesljivo in strokovno opravljanje komunalnih storitev, ki jih izvajajo v javno korist.
Družba večino svojega dela opravi na izvajanju gospodarskih javnih služb in sicer: zbiranje in odvoz odpadkov, skrba s paro in toplo vodo, ravnanje z odplakami, urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin, splošna gradbena dela, pogrebna dejavnost.

KOMUNALA SLOVENJ GRADEC
V Javnem podjetju Komunala Slovenj Gradec že več kot 50 let izvajajo komunalno dejavnost in skrbijo za naše lokalno okolje. Delujejo na področju dveh občin: Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja. Glavne dejavnosti podjetja so: oskrba s pitno vodo, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, letno in zimsko vzdrževanje občinskih in gozdnih cest, vzdrževanje prometne signalizacije, pogrebna in pokopališka dejavnost, proizvodnja in distribucija toplotne energije, oskrba z zemeljskim plinom, gradnje, vzdrževanje in servis (GVS) in strokovno tehnične službe (investicije, kataster, informatika, ravnanje z okoljem). Poleg tega izvajajo še nekatere tržne dejavnosti s področja stanovanjske dejavnosti, geodetskih storitev, gradnje komunalne infrastrukture in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter odmaševanje in čiščenje priključkov na javno kanalizacijo ter čiščenje meteornih propustov s specialnim vozilom “CANAL JETT”.

LITI
LITI d.o.o. je hčerinsko podjetje Predilnice Litija, ki zaposluje in usposablja invalide.

NOLICOM
Nolicom je sodobno organizirano družinsko podjetje, ki združuje široko mrežo proizvodnih specialistov na področjih vozne tehnike, zavornih sistemov, klimatizacije, obnovljivih virov energije in opreme trgovin. NOLICOM kot dolgoročni dobavitelj mednarodnim koncernom s sedeži v različnih državah zagotavlja komponente visoke kakovosti z namenom uporabe v njihovih proizvodnih enotah. Osnovna ponudba podjetja obsega dobave zahtevnejših in precizno obdelanih ulitkov, odkovkov, ozobljenja in izdelkov iz žice. S sodobnimi tehnologijami proizvedene izdelke odlikuje stabilna kakovost, ki jo podjetje nadgrajuje s partnerskim odnosom ter visoko ravnijo zanesljivosti in fleksibilnosti pri dobavi, izpolnjevanju dogovorjenih standardov ter uresničevanju specifičnih zahtev kupca. Vzpostavljen sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in ISO 14001 podjetju NOLICOM zagotavlja visoko raven strokovnosti ter kakovosti poslovanja, kar podjetje nadgrajuje z rednim sodelovanjem z univerzitetnimi raziskovalnimi in razvojnimi ustanovami. Podjetje NOLICOM je organizirano kot nosilno podjetje znotraj mreže specializiranih proizvodnih podjetij. Ob tem obvladuje tudi področje nabave vhodnih surovin, finančnega poslovanja, upravljanja logističnih poti in tehnološkega razvoja.

PALOMA
Paloma je delniška družba z več kot 140-letno tradicijo trženja higienskih papirjev v Evropi in tržni vodja na področju jugovzhodne Evrope. Podjetje je pretežno izvozno naravnano. Letna kapaciteta znaša 72.000 ton higienskih papirjev, ki jih predelamo v toaletni papir, kuhinjske brisače, serviete, robčke, univerzalne brisače, industrijske brisače, medicinske brisače, zloženi toaletni papir in toaletni papir v maksi rolah. Prodajni program vključuje še matične zvitke in podajalnike papirja.

PODGORJE
Podgorje, podjetje z več kot 60 letno tradicijo, je eden od vodilnih evropskih proizvajalcev pohištva za vozila za prosti čas (caravaning in yachting). Z visoko tehnološko opremljenostjo zagotavljajo celotno predelavo lesa od desk do površinske obdelave, lakiranih masivnih elementov, elementov iz laminata, vezanih plošč, krivljenih izdelkov in podobno. Poslovna odličnost, najsodobnejša tehnologija, gradnja dolgoročnih partnerstev in predanost kontinuiranemu razvoju ter brezhibni kakovosti so temelji delovanja Podgorja.

POLYCOM
Polycom je uveljavljen in zanesljiv partner na področju celovitih razvojnih rešitev v avtomobilski in drugih industrijah. Naša ponudba je razdeljena v tri ključne sklope: razvoj izdelka, razvoj orodja in proizvodnja polimernih izdelkov. Za naročnika izvedemo celoten proces: od konceptnega razvoja izdelka, od razvoja visoko zahtevnega orodja, pa do serijske proizvodnje z vsemi vmesnimi fazami v skladu s postopki APQP. V podjetju se trudijo ohranjati vse elemente okolja čim bolj nedotaknjene z zmanjševanjem količin nastalih odpadkov in zmanjšanjem porabe surovin. V svojem procesu uporabljajo okolju prijazne tehnologije, ki uporabljajo manj surovin in energije.

PREDILNICA LITIJA
Predilnica Litija je vodilni evropski proizvajalec visokozmogljivih prej in sukancev. Usmerjenost v krožno gospodarstvo prepoznavamo kot del svojega koncepta trajnostnega razvoja. Novosti s področja vlaken in tehnologije z lastno inovativnostjo vgrajujemo v preje in iščemo nova področja uporabe s ciljem zagotavljati gospodarsko rast ob zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.

RACI
RACI deluje na področju energetsko-ekološkega inženiringa in ima dolgoletne bogate izkušnje na področju meritev emisije in plinov v procesih. Tako nudi uporabnikom sodobne, preizkušene in robustne analizne sisteme za trajne in občasne meritve, ki zagotavljajo kompetentno rešitev, nizke stroške lastništva, visoko zanesljivost in razpoložljivost ter kakovost, to je zanesljivost, primerljivost in sledljivost meritev.

SIMBIO
Javno podjetje Simbio zagotavlja celovito ravnanje z odpadki. Skrbi za javno službo zbiranja in odvoza odpadkov v 12 občinah širše celjske regije ter za predelavo in obdelavo odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Celje za 24 občin Savinjske regije.

STATUS
Status je družinsko podjetje, ki že dobrih 20 let ustvarja inovativne pripomočke za dom. V podjetju načrtujejo in izvajajo celoten življenjski cikel izdelkov – od ideje, načrtovanja, izdelave orodij do tržnega komuniciranja, prodaje in poprodajne podpore. Ponosni so na svojo distribucijsko mrežo, ki se je razširila po vsem svetu in na dolgoročna poslovna partnerstva v kar 40 državah sveta – od ZDA prek Evrope pa vse do Avstralije in Nove Zelandije. Za proizvodnjo lastnih izdelkov uporabljajo le najkvalitetnejše materiale, s čimer izdelkom zagotovijo dolgo življenjsko dobo. Proizvode je možno po preteku uporabnosti reciklirati ali uporabiti za drug namen. Status je član skupine ZEOS (družba za odgovorno ravnanje z odpadki). Pri proizvodnji svojih produktov ločeno zbirajo odpadke in reciklirajo, kar je mogoče ter ponovno uporabijo reciklirane materiale v druge namene.

SUROVINA
Glede na potrebe njihovih strank pripravijo ustrezne celovite rešitve po meri ter vodijo celoten proces od prevzema odpadkov do vračanja sekundarnih surovin v proizvodnjo ali do njihove energetske izrabe. Vse faze tega procesa izvajajo ustrezno usposobljeni delavci in strokovnjaki, ki s pomočjo sodobne tehnologije in opreme zagotavljajo ekonomične in okolju prijazne postopke.

TOMPLAST
Tomplast, d. o. o. je proizvodno podjetje za izdelavo komponent iz termoplastov s tehnologijo brizganja. Podjetje ima preko 35-letno tradicijo delovanja v avtomobilski in počitniški industriji ter industriji električnih orodij in industrijski opremi. Glavne dejavnosti podjetja so predelava termoplastov s tehnologijo brizganja, tudi brizganja s plinom, ročna in strojna montaža, dodelava s pomožnimi tehnologijami (ultrazvočno varjenje, tampo tiskanje, nanašanje tesnilnih mas itd.) ter priprava celovitega projekta na osnovi modela kupca do končnega izdelka. V podjetju Tomplast dajejo celoviti kakovosti velik pomen, kar so zapisali tudi v svojo poslovno strategijo in politiko kakovosti. Za njih je kakovost izdelkov in storitev stalni način našega delovanja oz. delovanja vseh procesov v podjetju. Hkrati skrbijo tudi za ohranjanje okolja, saj stremijo k izdelkom, narejenim iz okolju prijaznih materialov, ki pri uporabi nimajo škodljivega vpliva na okolje in se jih da reciklirati. Že v letu 1995 so se certificirali po zahtevah standarda ISO 9001, ki so ga v letu 2003 nadgradili z avtomobilskim standardom ISO/TS 16949 ter leta 2004 z okoljskim standardom ISO 14001.

ZEOS
Družba ZEOS je nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z e-odpadki (OEEO), odpadnimi baterijami (OPBA) ter odpadnimi svečami (ONS). Ustanovljena je bila julija 2005 na podlagi EU Direktive o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, in sicer s strani proizvajalcev električne in elektronske opreme. V proces zbiranja je vključenih preko 50 izvajalcev javne službe, 1000 trgovin in 500 podjetij. Letno izvedemo več kot 10.000 prevzemov odpadkov ter jih preko izvajalcev zbiranja posredujemo v obdelavo.